بسترهای گفت‎و‎گو

در این فعالیت تلاش می‌شود تا با فراهم آوردن فرصت‌های تعامل و گفت وگوی جمعی، آگاهی و توافق جمعی در جهت اصلاح حکمرانی آب ارتقا داده شود. در این مسیر بر ترویج مثبت‌اندیشی و معرفی ابتکارات و تدابیر موفق، شناساندن ابعاد مسئله آب با طرح دیدگاه‌های مختلف، انتقال دانش و بینش ملی و بین‌المللی برای ایجاد فهم مشترک تأکید می‌شود.