بسترهای گفت و گو (کارگاه‌ها و نشست‌ها)

در این نوع فعالیت‌ها با برگزاری رویدادهای مختلف چون کارگاه ها، نشست ها و همایش های تخصصی تلاش می شود بستر مناسب برای گفت و گوی جمعی و هم اندیشی بین کنشگران مختلف ایجاد شود