مدیریت دانش

در این نوع فعالیت به دنبال جمع‌آوری و انتشار و در اختیار قرار دادن تجارب و دانش موجود در سطح ملی و بین‌المللی در قالب معرفی منابع، بیشتر بدانیم، پایگاه دانش و معرفی تجارب خواهیم بود.