سومین کنفرانس هیدرولوژی مناطق نیمه خشک

عنوان: سومین کنفرانس هیدرولوژی مناطق نیمه خشک

23rd International Congress on Irrigation and Drainage

زمان: از روز چهارشنبه 8 لغایت پنج شنبه 9 اسفندماه 1397

مکان : سنندج، دانشگاه سنندج

 

شرح مختصر:

سومین کنفرانس هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب-انسان-طبیعت در سنندج برگزار می شود.

 

محورهای اصلی همایش:

 1. علم پایه هیدرولوژی
  أ‌. روش های و تکنیک های اندازه گیری داده های پایه هیدرولوژی ،
  ب‌. مهندسی هیدرولوژی: تئوری و کاربردپ
  ت‌. کاربرد فناوری های نوین در هیدرولوژی: مدلسازی، هیدرولوژی رودخانه،
  ث‌. اقلیم شناسی/ کمبود آب/ نوسانات و تغییر اقلیم،
  ج‌. هیدرولوژی تالابها،
  ح‌. هیدرولوژی و سازه ها و پارامترهای هیدرولیکی

   2. هیدرولوژی آب و انسان و جامعه
  أ‌. هیدرولوژی شهری و روستایی
  ب‌. ابعاد فرهنگی/ اجتماعی/اقتصادی
  ت‌. امنیت آب
  ث‌. تخصیص دسترسی/عدالت / حقوق آب
  ج‌. آبهای مشترک و دیپلوماسی آب و مدل های حل اختلاف
  ح‌. حکمرانی آب در سطوح محلی/ملی و بین المللی
  خ‌. توسعه پایدار و آمایش سرزمین

   3. هیدرولوژی و طبیعت
  أ‌. بعد زیست محیطی سیستم منابع آب و خاک
  ب‌. حفظ و احیای رودخانه ها (سلامتی رودخانه ها)
  ت‌. اکوهیدرولوژی: تنوع زیستی و اکولوژی
  ث‌. حفظ تالابها

تاریخ های مهم:

 زمان برگزاری: 8-9 اسفند 97
 آخرین مهلت ارسال مقاله کامل: 15 دی 97

 

محل برگزاری:

دانشگاه سنندج