نشست اقتصاد و حکمرانی آب

دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی با همکاری انجمن علمی اقتصاد برگزار می کند:

نشست اقتصاد و حکمرانی آب

سخنران: مهندس انوش نوري اسفندياري

 

زمان: دوشنبه 9 مهرماه (13 الي 15)

 

مکان: سالن کنفرانس دانشكده اقتصاد و علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي