دومین کنفرانس هم‌بست آب و انرژی

عنوان: دومین کنفرانس هم‌بست آب و انرژی

12th IWA International Conference on Water Reclamation and Reuse

زمان: از روز چهارشنبه بیست و سوم لغایت جمعه بیست و پنجم آبانماه 1397 (چهاردهم الی هفدهم اکتبر 2018)

مکان : ایتالیا، سالرنو

 

شرح مختصر:

همبست آب و انرژی یکی از موضوعات مهم و اولویت دار است که برای نسل کنونی و نسلهای آینده باید مورد توجه باشد. دانشگاه سالرنو با همکاری دانشگاه ملی کره جنونبی و موسسه انرژی و منابع دومین کنفرانس همبست آب و انرژی را در بیست و سوم الی بیست و پنجم آبانماه سال جاری (چهاردهم الی هفدهم 2018) در شهر سالرنو برگزار خواهند کرد. اولین کنفرانس همبست آب و انرژی در سال گذشته در کره جنوبی و در طول هفته بین المللی آب آسیا به عنوان یکی از رویدادهای مهم برای اساتید و صاحبنظران این عرصه، برگزار شد.

امسال کنفرانس همبست آب و انرژی با هدف فراهم کردن بستری برای به اشتراک گذاشتن و هم اندیشی موضوعات کلیدی در حوزه آب با رویکرد راه حلهای طبیعت-پایه، تکنولوژی های پیشرفته و اقدامات اثربخش و کارا برگزار می شود.

محورهای کنفرانس عبارتند از:

چارچوب و حکمرانی همبست انرژی و آب

تکنولوژی های دوستدار محیط زیست برای توسعه پایدار بخش آب

تکنولوژی ها و سیستم های برپایه انرژی پاک برای آینده با درنظر گرفتن محدودیت های آبی

چالش های پیاده سازی اقدامات موفق

 

سایت کنفرانس: http://waterenergynexus.org