پژوهش

نظر به رسالت اندیشکده در این دسته فعالیت ها تلاش می شود با انجام مطالعات و پژوهشهای کاربردی و سیاست پژوهی بر روی موضوعات مغفول مانده از مدیریت آب کشور، دانش گسترده ای در اختیار جامعه قرار گیرد.