پژوهش

پژوهش‌های مورد نظر اندیشکده، سیاست‌پژوهی است که نوعی پژوهش کاربردی به شمار می‌آید و هدف آن دستیابی به راه‌حل‌های عملی (اجرایی) مسائل اجتماعی است. در سیاست‌پژوهی، چگونه درست اجراشدن تحلیل های تخصصی و علمی- کاربردی، با توجه به شرایط و قواعدی که در محیط تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران حاکم است در مرکز توجه قرار می‌گیرد.