انتشارات

چارچوب پی ریزی و الزامات بازار آب زیرزمینی

در سال‌های اخیر در فضای گفتمان آب در کشور، موضوع بازار آب، به ویژه بازار آب زیرزمینی، در چاره‌اندیشی‌ها و توصی...

معرفی منابع

مروری بر عملکرد توسعه منابع آب در ایران

مجموعه «پویش‌ها و کوشش‌ها»، تلاشی است در بازشناسی و بازنشرنوشتارها در موضوعات گوناگون مدیریت آب، در راستای پاس...

بیشتر بدانیم

همایش فرصت های سرمایه گذاری کرمان

همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان کرمان با حضور مسئولان ملی، استانی و بین المللی در مرکز بین المللی تحصی...

سیاست پژوهی

تاریخچه تخصیص آب در آمریکا

در این نوشتار، سیر تحول تخصیص آب بر پایه مالكيت زمین، به نام دکترین همجواری، تا مفهوم مالكيت آب به عنوان حتی د...

فصل نامه

فصلنامه گفت‌وگوی آب (شماره 36)

سخن سردبیر اگر بر همگان آشکار شده است که بخش مهمی از مسئله آب، ماهیت اجتماعی دارد، سئوال این است که برای این م...

از نگاه دغدغه مندان

پوپولیسم نمایندگان مانع حل بحران آب

امروز در آغاز سده جدید خورشیدی دیگر نمی‌توانیم همچنان بر پایه قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ١٣۶٠ اتکا کنیم و...