انتشارات

کتاب «مدیریت پایدار آب زیرزمینی»(دانلود)

در طول تاریخ می‌توان امپراتوری‌هایی را سراغ گرفت که ظهور و سقوط‌شان با آب زیرزمینی پیوند داشته است. این سرگذشت...

معرفی منابع

کتاب «حقوق مدرن آب»(دانلود)

بخش مهمی از گفتمان امروزی حکمرانی منابع آب- یعنی نظام و ساختار تخصیص منابع آب به استفاده‌های رقیب، و حفاظت کمی...

بیشتر بدانیم

نشست «علوم اجتماعی و مسئله آب در ایران»

نشست تخصصی اندیشکده تدبیر آب ایران در هشتمین همایش روز ملی علوم اجتماعی با عنوان «علوم اجتماعی و مسئله آب در ا...

سیاست پژوهی

شهرنشینی و مساله آب در ایران

 پنجمین شماره از گاهنامه گفتمان آب آبان ماه 1400 به همت اندیشکده تدبیر آب ایران منتشر شد. این شماره به مساله ش...

فصل نامه

فصلنامه گفت‌وگوی آب؛ شماره 34

سخن سردبیر در ایـران، منابـع آب زیرزمینـی در تأمیـن آب بخش‌هـای مختلـف کشـاورزی، صنعـت و مراکـز جمعیتی کشـور، ...

از نگاه دغدغه مندان

مسئله آب و تکثرگرایی حقوقی

صحبت از عدالت با مسائل کنونی آب کشور در آمیخته است. زمانی که آب کافی برای تامین تقاضاهای مختلف وجود نداشته باش...