انتشارات

توسعه کم‌آب‌بر؛ تأملی در بازسازی مسیر توسعه کشور

آیا می‌توان با مصرف آب کمتر، اقتصاد بزرگتری داشت؟ این سئوال اصلی است که در برنامه ششم در پیش روی جامعه ایران ق...

معرفی منابع

تاثیر هزینه برق بر رفتار زارعان

عنوان به فارسی: آیا نرخ‌گذاری هزینه نهایی برق بر رفتار زارعان در پمپاژ آب زیرزمینی تأثیر می‌گذارد؟ ارزیابی تجر...

بیشتر بدانیم

سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی

  آسیمینا کریستوفورو- استاد دانشگاه آتن تحقیقات زیادی درباره رشد اقتصادی کشورها و مناطق مختلف انجام شده است. ا...

سیاست پژوهی

دغدغه‌های پایداری آب زیرزمینی

آب زیرزمینی؛ ویژگی‌ها و دغدغه‌های پایداری آب زیرزمینی یک منبع طبیعی کلیدی برای پشتیبانی‌ توسعه اجتماعی و اقتصا...

فصل نامه

فصلنامه گفت‎و‌گوی آب؛ شماره 18

وقتی در مورد اخلاقیات در آب حرف می‌زنیم‌ نمی‌توانیم آن را تنها محدود به آب کنیم، بلکه این اخلاقیات کل چرخه آب ...

از نگاه دغدغه مندان

توافقی برای همکاری در حوزه حقوق آب

با توجه به شرایط خطیر مدیریت منابع آب کشور و ضرورت بازبینی اساسی در نظام حکمرانی آب و محیط فعالیت‌ها، آسیب‌شنا...