انتشارات

توسعه کم‌آب‌بر؛ تأملی در بازسازی مسیر توسعه کشور

آیا می‌توان با مصرف آب کمتر، اقتصاد بزرگتری داشت؟ این سئوال اصلی است که در برنامه ششم در پیش روی جامعه ایران ق...

معرفی منابع

آب در اقتصاد سبز

عنوان:  Water in the Green Economy عنوان به فارسی: آب در اقتصاد سبز نهاد تهیه‌کننده: همیاری جهانی آب (GWP) تار...

بیشتر بدانیم

تجربه‌های جهانی حمایت از کشاورزی در مسیر فقرزدایی

تجربه‌های جهانی حمایت از کشاورزی در مسیر فقرزداییمجتبی پویان مهردستیابی به توسعه و رشد اقتصادی فرآیندی بلندمدت...

سیاست پژوهی

خالی‌شدن سفره‌های آب زیرزمینی

آب زیرزمینی- بزرگترین منبع آب شیرین در جهان- برای کشاورزی آبی و بنابراین امنیت غذا اهمیت حیاتی دارد. با این هم...

فصل نامه

فصلنامه گفت وگوی آب: شماره 17

کلید ورود به دیدمان اقتصاد سبز مفهوم «جداشدگی رشد اقتصادی از منابع » است در سال های اخیر مفهوم «اقتصاد سبز » ب...

از نگاه دغدغه مندان

صراحت قانون ششم توسعه بر مواجهه کشور با بحران آب

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: قانونگذار در بخش مربوط به آب قانون برنامه ششم توسعه، صراحت...