پایگاه نشر دانش و تجارب آب-ایجاد چارچوب سازمانی

پایگاه نشر دانش و تجارب آب-ایجاد چارچوب سازمانی

پس از راه اندازی پایگاه نشر دانش و تجارب آب، به روزی رسانی آن در برنامه کاری اندیشکده تدبیر آب ایران قرار گرفت و با به صورت مستمر ابزارهای جدید در سایت مزبور بارگزاری و معرفی شدند. برنامه کار به این صورت است که تا پایان سال ۹۵ همه  ابزارها (مجموعاً ۶۱ ابزار) معرفی گردد. در مهرماه و آبانماه سال ۹۵ ابزار ایجاد ...

کنفرانس بین المللی آموزش و ظرفیت سازی آب

کنفرانس بین المللی آموزش و ظرفیت سازی آب

کنفرانس بین المللی آموزش و ظرفیت سازی آب : Water and Environment in the New Millennium: Education and Capacity Buildingدر روزهای ۱۳ تا ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۵ در دانشگاه تهران برگزار می شود. تمرکز این کنفرانس بر آموزش و ظرفیت سازی در حوزه آب است.در این کنفرانس بین المللی که برای اولین بار در کشور و منطقه با همکاری موسسه تبادلات ...

آب؛ کالایی اقتصادی یا غیر اقتصادی؟

آب؛ کالایی اقتصادی یا غیر اقتصادی؟

دو نگرش متداول در مباحث مربوط به سیاست‌های آب مطرح می‌شود: «آب یک منبع اقتصادی است» و «آب یک منبع غیر اقتصادی است.» این دو دیدگاه در سیاست‌ آب در واقع بیانگر دو کران انتهایی در طیف سیاست‌ها به شمار می‌آیند. نگاه به آب به عنوان یک منبع اقتصادی و اجتماعی که در این نوشتار ...

بهبود حکمرانی آب زیرزمینی-سیزدهمین شماره فصلنامه گفت و گوی آب

بهبود حکمرانی آب زیرزمینی-سیزدهمین شماره فصلنامه گفت و گوی آب

توان محدود و مشخص زمین برای تامین نیازهای انسان، از یک طرف و رشد فزایندۀ تقاضا برای فعالیت‌های اقتصادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم نیازمند مصرف این منابع است، تعارض بر سر منابع طبیعی مانند آب، خاک و ... را به صورت روزافزون گسترش داده و زمینه نزاعهای محلی، ملی و بین‌المللی را مستعدتر می‌کند و رقابت بر سر ...

 
 
سیاست‌ پژوهی
کارگاه و نشست
معرفی منابع