انتشارات

شناخت سیستم‌‌های آبخوان

شناخت سیستم‌های آبخوان برای مدیریت آب زیرزمینی مجموعه «آشنایی با مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه» در یازد...

معرفی منابع

کتاب «حقوق مدرن آب»(دانلود)

بخش مهمی از گفتمان امروزی حکمرانی منابع آب- یعنی نظام و ساختار تخصیص منابع آب به استفاده‌های رقیب، و حفاظت کمی...

بیشتر بدانیم

سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور(بخش دوم)

 سلسله نشست‌های مجازی-بخش دوم  سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور  در ادامه سلسله نشست‌های سمپوزیوم ملی ...

سیاست پژوهی

حکمرانی آب در ایران

در ایــران چندین دهـه اسـت کـه منابع آب بـه صــورت بـی‌رویـه و نـاپـایـدار مـورد بــهــره‌بــرداری قــــرار مـ...

فصل نامه

فصلنامه گفت‌وگوی آب؛ شماره ۳۳

سخن سردبیر تقاضای شتابان برای آب آن هم در مکان‌های نامناسب، بسیار فراتر از امکانات عرضه آن است و این شکاف و پی...

از نگاه دغدغه مندان

پا‌فشاری دولت برای انتقال آب

دبیر اندیشکده تدبیر آب ایران معتقد است: کشاورزی ما با یارانه تحول پیدا نمی‌کند. این تصور نباید به وجود بیاید ک...