نقد و بررسی تکثرگرایی در حقوق آب

.. یکی از بدترین آفت‌هایی که در حقوق داریم و در حقوق آب هم مبتلاست، این است که ما در کشورمان چیزی به نام دکترین نداریم، یا چیزی از ...

ادامه مطلب

بینش راهبردی (۶)

اندیشکده همواره تلاش داشته تا با بیان نقطه نظرات کارشناسی، ارائه توصیه‌ها و پیشنهادها و در موضوعات کلیدي، به هدایت تصمیمات و تقویت اثربخشی آنها در حوزه آب کمک نماید. بدین منظور،...

ادامه مطلب

فصلنامه شماره 37

آیا ریشه‌های بحران آب می‌تواند در بحران‌های دیگری باشد که خود را اینگونه در عرصه منابع طبیعی و از جمله «عامل بقای زندگی»- یعنی آب- نشان داده است؟ اگر اینگونه باشد، به احتمال زیا...

ادامه مطلب

آسیب شناسی قانون آب

سال 1285 در واقع نقطه آغازین وضع قوانین مرتبط با حقوق نوین در ایران است که با استفاده و اقتباس از حقوق غرب، حقوق اسلام و حقوق کشورهایی که از نظر حقوقی با ما همسان بودند شکل می‌گ...

ادامه مطلب

تکثرگرایی در حقوق آب

محدودیت منابع آب و تشدید آن موجب شکل‌گیری تعارضات گسترده‌ای در بهره‌برداری آب، تعیین نقش‌ها و اختیارات یا نحوه بهره‌مندی از منابع آب می‌شود. به عبارتی دیگر، اگر آب کافی برای همه...

ادامه مطلب

فراتر از محصول به ازای قطره

با روند رو به رشد کمیابی آب در بسیاری از بخش‌های جهان و پیش‌بینی‌هایی که نشان‌دهنده نیاز به افزایش تولید کشاورزی، و همزمان استفاده آب در کشاورزی است، ...

ادامه مطلب

نادیدنی را دیدنی کنیم

آب زیرزمینی - که تقریباً ۹۹ درصد کل آب شیرین نامنجمد کره زمین را تشکیل می‌دهد و در سراسر جهان توزیع شده است، هر چند نه یکسان - این پتانسیل را دارد که منافع قابل‌توجه اجتماعی، اق...

ادامه مطلب

چارچوب پی ریزی و الزامات بازار آبزیرزمینی

در سال‌های اخیر در فضای گفتمان آب در کشور، موضوع بازار آب، به ویژه بازار آب زیرزمینی، در چاره‌اندیشی‌ها و توصیه‌ها درباره راه‌حل‌ مسائل آب به میان آمد و در محاف...

ادامه مطلب

فصلنامه گفت‌وگوی آب (شماره 36)

سخن سردبیر

اگر بر همگان آشکار شده است که بخش مهمی از مسئله آب، ماهیت اجتماعی دارد، سئوال این است که برای این مسئله اجتماعی چه ...

ادامه مطلب