خانواده آب

خانواده آب شبکه نهادی غیرسیاسی و فرابخشی است به منظور برقراری تعامل و همکاری و ایجاد بستر گفت‌وگو در سطوح مختلف برای تدقیق و شفاف‌سازی اطلاعات ، ارتقاء آگاهی‌، تعمیق و جامعیت بخشیدن به شناخت‌ها و بینش‌هاو شکل‌گیری اقدام جمعی دربارهر مسئله آب در جهت انجام حمایت و تسهیل‌گری در تغییر فراینداخذ و اجرای تصمیمات مشترک. مهمترین موضوع در خانواده آب دسترسی ، تولید و چرخش اطلاعات و دانش مورد اعتماد به منظور ایجاد موازنه و تعادل اطلاعاتی در سطح جامعه و انتقال تجارب و ظرفیت سازی برای تامین پیش نیازهای اقدامات جمعی در حل مسایل مرتبط با آب است. چرخش اطلاعات و دانش آبی در کنار تصحیح فرایندهای مسئله‌شناسی به ایجاد فضای پرسش‌گری کمک می‌کند و در نهایت منجر به فهم مشترک و خلق مفاهیم مشترک می‌شود. این فرایند درک و اقدام جمعی را در باره آب تقویت و پشتیبانی می‌کند. به عنوان یک شبکه از‌ نهادها، خانواده آب یک بستر همکاری بین سازمانهای دولتی، تشکل‌های مردم‌نهاد، بنگاه‌های اقتصادی، بخش خصوصی، مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، رویدادها و سرمایه‌های نمادین، نهادهای رسانه‌ای و وبلاگ‌های فعال در زمینه آب در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی ایجاد خواهد کرد. قواعد، اصول، استراتژی‌های اصلی و مراحل اجرایی خانواده آب به صورت مشارکتی و توسط نهادهای مشارکت‌کننده بصورت مرحله ای مشخص خواهد شد. در مرحله تاسیس، با توجه به اهمیت تولید اطلاعات و پاسخگویی به نیازهای شبکه خانواده آب، اندیشکده تدبیر آب ایران و سایر نهادهای مشارکت کننده اولیه مسئولیت پایه‌گذاری و هدایت فعالیت‌ها را به سمت مرحله نثبیت و توسعه را به عهده خواهند داشت.