خانواده آب

ابتکار خانواده آب با هدف فراهم آوردن بستری ارتباطی برای اجتماعی‌شدن مسئله آب، گفت‌وگوی اجتماعی، تعامل مؤثر، یادگیری اجتماعی و تبادل اید‌ه‌ها، همفکری خلق مفاهیم مشترک، تصمیمات مشترک و مسئولیت‌های جمعی برای استفاده کامل از ظرفیت‌های اجتماعی جامعه در راستای اثرگذاری بر بازسازی و اصلاح حکمرانی آب کشور راه‌اندازی شده است