همکاری ها

این فعالیت به دنبال ایجاد همکاری های نهادی و فردی با نهادهای دیگر در خصوص انجام فعالیت های مشترک می باشد