چرخه آب

منابع آب تجدیدشونده که بخش بسیار کوچکی از منابع آب شیرین کره زمین را تشکیل می‌دهند، اصلی‌ترین منبع تأمین‌کننده نیازهاي آبی جوامع بشري شامل مصارف خانگی، صنایع، کشاورزي، تولید برقابی، آبزي‌پروري و استفاده‌های تفریحی و نظایر آن از یک طرف، و نیازهاي اکوسیستم‌هاي آبی از دیگر سو به شمار می‌آیند. در واقع، عامل اصلی و تعیین‌کننده در پایداري زندگی بشري را می‌توان به منابع آب تجدیدشونده مربوط دانست. پرسش این است که پدیدآورنده منابع آب تجدیدشونده چیست و چه ساز و کاري موجب پایداري و استمرار و تجدیدشوندگی این منبع در کل کره زمین، محدوده حاکمیت یک کشور یا حتی در یک منطقه مشخص و محدوده جغرافیایی می‌شود؟ پاسخ این پرسش با مفهوم «چرخه آب» قابل تبیین است:

بخش کوچکی از ذخایر آبی سیاره زمین، پیوسته در حال تبدیل از حالتی به حالتی دیگر و سفرهاي طولانی است که به آن چرخه آب گفته می‌شود.
در این سفر:
•    آب شور اقیانوس‌ها به طور طبیعی به کمک انرژي خورشید، تبخیر طبیعی و نمک‌زدایی شده و با قابلیت حرکت بیشتري توسط باد و جریانات توده‌هاي هوا در جو زمین به مناطق مختلفی سفر کرده و سپس متراکم شده و به صورت بارش در سطح خشکی‌ها، آب شیرین را در اختیار ساکنین آن قرار می‌دهد.
•    پس از بارش، سفر آب در سطح زمین و با نفوذ در زمین ادامه می‌یابد و بخش مهمی از آب شیرین مورد نیاز زیست‌بوم‌ها در سطح زمین و در زیر خاك از این طریق تأمین می‌شود