تخصیص و اعطای مجوز آب زیرزمینی

مجموعه «آشنایی با مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه» در یازده عنوان به شرح زیر سازماندهی شده است: 1- یکپارچه‌نگری و چارچوب مدیریت آب زیرزمینی 2- شناخت سیستم‌های آبخوان برای مدیر...

ادامه مطلب