کمبود آب و بافت‌های تاریخی

کمبود آب چه بر سر بافت های تاریخی آورده است؟ به گواه اسناد تاریخی، ایران از نظر جغرافیایی همواره در معرض خشکسالی قرار داشته است؛ البته این امر در طول قرن‌های گذشته همواره با مدیریت...

ادامه مطلب