زوال تدریجی قانون گذاری در آبهایزیرزمینی

گزارشی از چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایرانگزیده ای از سخنرانی کارشناس اندیشکده تدبیر آب ایران در «نشست حکمرانی، دیپلماسی و حقوق آب در ایران»مسئله حقوق آب و مالکیت آن، ب...

ادامه مطلب