توصیه هایی برای گسترش گفت و گو

اتفاق مهم چیست؟ توصیه هایی برای گسترش فضای گفت و گو درباره آب اگر فرصت فهم مسئله ملی، توسعه ملی و اقدام ملی، تنها از طریق گفت‌و‌گو حاصل می شود، بنابراین جدی‌ترین پرسش در این میان ا...

ادامه مطلب