بازار آب بخش کشاورزی را اصلاح میکند

برای کاهش دامنه‌های بحران آب اتخاذ اقدامات سلبی و ایجابی مناسبی در دو بُعد عرضه و تقاضای آب ضرورت دارد به عبارت دیگر، ما آبی را که به سختی به دست می‌آید، به ناکارآمدترین شکل ممکن م...

ادامه مطلب