بازار آب بخش کشاورزی را اصلاح می کند

برای کاهش دامنه‌های بحران آب اتخاذ اقدامات سلبی و ایجابی مناسبی در دو بُعد عرضه و تقاضای آب ضرورت دارد به عبارت دیگر، ما آبی را که به سختی به دست می‌آید، به ناکارآمدترین شکل ممکن مصرف می‌کنیم.

در بُعد عرضه، کانون تفکر آب در حال بررسی موضوعاتی چون انتقال آب به فلات مرکزی ایران است از این‌رو، بحث اصلی موضوع تقاضا است که لازم است در این زمینه اقدامات در ذیل سه محور اساسی حقوق آب، اقتصاد آب و سیاست آب مورد توجه قرار گیرد. برخی قوانین ناکارآمد، مدیران آبی استان یزد را با مشکلات اساسی مواجه کرده است.

ادامه مطلب

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن