فصلنامه گفت‌وگوی آب؛ شماره 34

سخن سردبیر در ایـران، منابـع آب زیرزمینـی در تأمیـن آب بخش‌هـای مختلـف کشـاورزی، صنعـت و مراکـز جمعیتی کشـور، سـهم مؤثـر و عمده‌ای دارنـد و در سـال‌های معمولـی، سـهم ایـن منابـع بی...

ادامه مطلب

شهرنشینی و مساله آب در ایران

 پنجمین شماره از گاهنامه گفتمان آب آبان ماه 1400 به همت اندیشکده تدبیر آب ایران منتشر شد. این شماره به مساله شهرنشینی و رابطه آن با آب اختصاص دارد و نگاهی تاریخی به نقش فناوری زیست...

ادامه مطلب