رقص بر لبه بحران مناقشه آب درخاورمیانه

ایران، قربانگاه آب در خاورمیانه با کشت صیفی جات آب بر/هر کیلو هندوانه معادل ۶۰۰ بطری آب معدنی است/ پیاده سازی الگوی کشت یکی از اساسی ترین ملزومات جهاد کشاورزی است تا کشاورزان را به...

ادامه مطلب