فصلنامه گفت‌وگوی آب؛ شماره 28

سخن سردبیر آب زیرزمینی، اصلی‌ترین ذخیره آب شیرین در کره زمین و منبع مهم تأمین آب شرب، آبیاری و صنعت به شمار می‌آید و در حفظ اکوسیستم‌های وابسته به آب زیرزمینی، مانند رودخانه‌ها و ت...

ادامه مطلب

مصارف آب در محدوده مطالعاتى دشترفسنجان

بر اساس گزارش‌ها و شواهد موجود تا قبل از سال 1330 شمسی بهره‌برداری از سفره‌های آب زیر زمینی عمدتاً به وسیله چشمه‌ها، قنوات و چاه‌های دستی انجام می‌گرفت و به ‌دلیل محدودیت‌ها و موان...

ادامه مطلب

پیامدهای معکوس طرح‌هایمشوق‌پایه برای کاهش برداشت آبزیرزمینی

پیامدهای معکوس طرح‌های مشوق‌پایه برای کاهش برداشت آب زیرزمینی در سطح جهان، حدود ۷۰ درصد آب برداشت‌شده یا منحرف‌شده به مصرف کشاورزی می‌رسد. این سهم در برخی حوضه‌های آب زیرزمینی به ...

ادامه مطلب