فصلنامه گفت وگوی آب: شماره 17

کلید ورود به دیدمان اقتصاد سبز مفهوم «جداشدگی رشد اقتصادی از منابع » است در سال های اخیر مفهوم «اقتصاد سبز » به عنوان دیدمانی که رشد اقتصادی و افزایش رفاه را همراه با حفظ محیط‌زیست...

ادامه مطلب