فصلنامه گفت وگوی آب: شماره 17

کلید ورود به دیدمان اقتصاد سبز مفهوم «جداشدگی رشد اقتصادی از منابع » است

در سال های اخیر مفهوم «اقتصاد سبز » به عنوان دیدمانی که رشد اقتصادی و افزایش رفاه را همراه با حفظ محیط‌زیست و کاهش فقر مدنظر می‌دهد، توسط صاحب نظران و نهادهای بین‌المللی مطرح و دنبال می‌شود. مطالعات متعدد توسط کارشناسان برجسته در سراسر دنیا تأئید می‌کند که در دیدمان اقتصاد سبز، رشد اقتصادی با پایداری محیط‌زیست و منابع آب سازگار و هم‌راستا بوده و فرصت‌های اشتغال جدیدی ایجاد می‌کند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه  (OECD) اقتصاد سبز را «تشویق رشد اقتصادی و توسعه از طریق بروز فرصت‌های جدید اقتصادی توأم با ایجاد اطمینان از حفظ دارایی‌های طبیعی که در تأمین خدمات ذخایر طبیعی و محیط زیستی نقش دارد و رفاه و بهزیستی جامعه متکی به آنها است » تعریف می‌کند. کلید ورود به دیدمان اقتصاد سبز مفهوم «جداشدگی رشد اقتصادی از منابع » است.

این جداشدگی در دو حوزه جداشدگی از منابع و جداشدگی پیامدها بررسی می‌شود. تحقق جداشدگی از منابع به معنی نرخ رشد اقتصادی بیشتر از نرخ رشد مصرف منابع می‌باشد. به دنبال کاهش پیامدهای محیط‌زیستی فعالیت‌های اقتصادی، جداشدگی پیامدها اتفاق می‌افتد. این جداشدگی به صورت نسبی یا مطلق اتفاق می‌افتد. تحقق جداشدگی به تغییر در شرایط مقتضیات استراتژیک چون دانش، ظرفیت، سیاست، فناوری و تأمین مالی نیاز دارد و از طریق تغییرات ساختاری در الگوهای کسب و کار، سبک زندگی، شیوه حکمرانی و سیاست‌های امنیت غذا، انرژی و فرایندهای اقتصاد کلان دنبال می‌شود. مواجهه صحیح با چالش های کاهش مصرف آب به نحوی که بتواند به پایداری بیانجامد و جداشدگی را محقق کند، نیاز به آگاهی کافی از عوامل مؤثر بر تقاضا و استفاده آب و اتخاذ رویکردی کل‌نگر و فرابخشی به مدیریت آب دارد. عوامل کلیدی در این زمینه شامل نوآوری‌های به موقع و مناسب برای ایجاد تحول ساختاری در مسیرهای رشد اقتصادی، سیاست ها و اقدامات مدیریت به هم‌پیوسته منابع آب در سطوح محلی، حوضه آبریز و ملی و مقیاس های فراملی، و سرمایه‌گذاری اساسی برای ارتقای تکنولوژی و نوآوری‌های مربوط به بهبود کارایی آب و بهره‌وری در سطح مناسب از نظر مقیاس زمانی و فضایی.

 در ادامه فایل کامل هفدهمین شماره فصلنامه گفت و گوی آب به همراه مقالات این شماره فصلنامه به صورت جداگانه در دسترس علاقه مندان قرار دارد

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن