کلاف سردرگم آب

 فاصله میان عرضه و تقاضای آب، پیامدهای آلودگی منابع و افت مداوم سطح آب زیرزمینی، به‌طور روزافزونی گستره و عمق بیشتری پیدا می‌کند. تقریباً روزی نیست که خبر یا خبرهایی درباره خشکی تا...

ادامه مطلب

ایران چقدر به خودكفایی گندمنزدیک شده؟

طرح خودکفایی گندم در حالی یازده ساله شده كه هنوز به معنای واقعی نمی توان جشنی برای خودكفا شدن گندم برگزار كرد. گرچه به اعتقاد مديران فني بخش كشاورزی دولت اصلاحات منظور طرح خوداتكای...

ادامه مطلب