ایران و بحران فزاینده آب

ایران، یکی از پیشگامان مدیریت پایدار آب در ناحیه‌ای خشک از جهان، حال با بحراني جدی روبه‌رو است که خود را در خشک‌شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، کاهش منابع زیرزمینی و افت کیفیت آب نشان ...

ادامه مطلب

سیاست‌پژوهی در حوزه آب

با فرض وجود دانش مرتبط و سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر دارای سعه صدر و خردمند، همواره مسئله مهم این بوده است که چگونه از تحقیقات و دانش روز در سیاست‌گذاری و مدیریت اجرایی یک کشور می‌توان ...

ادامه مطلب