پایداری منابع آب زیرزمینی:مطالعه موردی دشت رفسنجان

اهمیت پایداری منابع آب زیرزمینی به عنوان تنها منبع آبی در مناطق خشک و نیمه خشک روز به روز افزایش می یابد. بررسی تجارب مناطقی که با ناپایداری منابع آب زیرزمینی مواجهند، نشان می‌دهد ...

ادامه مطلب