سه و نیم میلیون مهاجر روستایی درپیِ آب

بحران خشکسالی و کم آبی چند سالی می‌شود که گریبان ایران را گرفته است، نبود مدیریت صحیح، مصرف بی‌رویه آب‌های زیرزمینی، سد سازی و کمی بارش از عمده دلایلی است که موجب مهاجرت روستاییان ...

ادامه مطلب

نگاهى اجمالى به برنامه هاى توسعهصنعتى روستایى

توسعه اقتصادی در نواحی روستایی با هدف برآورده شدن امنیت شغلی، درآمد ثابت و دائمی، تعادل شغلی در سه عرصه کشاورزی و صنعت و خدمات، امکان کسب زندگی آزاد و توازن میان منابع و مشاغل (مشا...

ادامه مطلب

چشم انداز توسعه پايدار روستايي

جارب نشان داده است که توسعه روستايي و عشايري يک موضوع چند بعدي است و بايد نگاه سيستميک (نظام مند) به آن داشت. با صرف تزريق اعتبار ارزان به اين نواحي، نمي توان انتظار رونق اشتغال و ...

ادامه مطلب