آسیب شناسی قانون آب

سال 1285 در واقع نقطه آغازین وضع قوانین مرتبط با حقوق نوین در ایران است که با استفاده و اقتباس از حقوق غرب، حقوق اسلام و حقوق کشورهایی که از نظر حقوقی با ما همسان بودند شکل می‌گیرد...

ادامه مطلب

چشم انداز توسعه پايدار روستايي

جارب نشان داده است که توسعه روستايي و عشايري يک موضوع چند بعدي است و بايد نگاه سيستميک (نظام مند) به آن داشت. با صرف تزريق اعتبار ارزان به اين نواحي، نمي توان انتظار رونق اشتغال و ...

ادامه مطلب