نوسازی نظام تخصیص آب زیرزمینی

عنوان کتاب: نوسازی نظام تخصیص آب زیرزمینی، بایسته‌ها و رهنمودها. چاپ اول، 1398. خلاصه برگردانی از: Groundwater Allocation, Managing growing pressures on quantity and quality. OECD,...

ادامه مطلب

بهره‌برداری و مدیریت تلفیقی آبزیرزمینی و آب سطحی در اراضی آبی

عنوان:Conjunctive use and management of groundwater and surface water within existing irrigation commands: the need for a new focus on an old paradigmعنوان به فارسی: بهره‌برداری و ...

ادامه مطلب