توسعه آب محور

خشـک شـدن تااب هـا و دریاچه هـا، زنـگ خطربلنـد اسـتفاده بی رویـه از منابـع آبـی بـود و فرو نشسـت زمیـن و گسـترش بیابان هـا و کاهـش رطوبـت خـاک و ایجـاد منبع هـای تولیـد گردوغبـار و...

ادامه مطلب

وضعیت منابع آبی کشور بحرانی است

107 نفر از کارشناسان، محققان و فعالان عرصه آب و محیط زیست‌ نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری نوشتند و دیدگاه خود را درباره وضعیت آب کشور با او در میان گذاشتند. در این نامه آمده اس...

ادامه مطلب

هم‌اندیشی سیاستگذاران منابع آب

روز پنجشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۴، دومین هم‌اندیشی سیاستگذاران منابع آب با عنوان « امنیت غذایی و حکمرانی پایدار» در محل سالن کنفرانس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی (ولنجک) برگزا...

ادامه مطلب