سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلانآب کشور(بخش دوم)

 سلسله نشست‌های مجازی-بخش دوم  سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور  در ادامه سلسله نشست‌های سمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور، پس برگزاری موفق بخش اول برنامه با شش نشست...

ادامه مطلب

طرح تدقیق بیلانهیدروکلیماتولوژی

آگاهی از تغییرات و وضعیت منابع و مصارف آب (بیلان آب) در یک منطقه از الزامات اساسی در برنامه‌ریزی و مدیریت، نه تنها در حوزه منابع آب، بلکه در تدوین برنامه‌های توسعه‌، آن محسوب می‌گر...

ادامه مطلب