طرح تدقیق بیلان هیدروکلیماتولوژی

آگاهی از تغییرات و وضعیت منابع و مصارف آب (بیلان آب) در یک منطقه از الزامات اساسی در برنامه‌ریزی و مدیریت، نه تنها در حوزه منابع آب، بلکه در تدوین برنامه‌های توسعه‌، آن محسوب می‌گردد. بیلان هیدروکلیماتولوژی در حوضه‌های آبریز نشان دهنده چگونگی تبدیل بارش در منطقه به رواناب، نفوذ و تبخیرتعرق می‌باشد. مهم‌ترین عوامل اثرگذار در مقادیر آن تغییرات ارتفاعی، پوشش گیاهی، بافت خاک، وضعیت شبکه‌ آبراهه‌ها و سازندهای زمین‌شناسی هر منطقه می‌باشد. مجموعه عوامل فوق بر مولفه‌های بیلان هیدروکلیماتولوژی بسیار اثرگذار می‌باشد. لذا شناخت منطقه و درک واقعیت چگونگی تبدیل بارش به سایر مولفه‌های هیدرولوژی، پیش‌نیاز ورود به هر نوع مطالعات بیلان آب می‌باشد.

اندیشکده تدبیر آب ایران در ادامه روند حمایت از مطالعات و روش‌شناسی محاسبات بیلان آب در کشور از جمله طرح «پایداری منابع آب زیرزمینی: مطالعه موردی دشت رفسنجان»، «تحلیل مصارف آب در محدوده مطالعاتى دشت رفسنجان» و «تدقیق بیلان منابع آب زیرزمینی در دشت رفسنجان»،  طرح «تدقیق بیلان هیدروکلیماتولوژی حوضه آبریز کویر درنجیر» را در دستور کار خود قرارداده است. در همین راستا بازدیدی میدانی از محدوده‌های مطالعاتی کویر درنجیر در استان کرمان توسط تیمی متشکل از مجریان طرح پژوهشی (مرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق) و کارشناسان اندیشکده طی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه مورخ ۱۳ و ۱۴ آذرماه، با هدف بررسی میدانی عوامل اثرگذار در تغییرات بیلان هیدروکلیماتولوژی بعمل آمد. این مشاهدات در تشکیل مدل ادراکی (perceptual model) تهیه بیلان استفاده خواهد شد.

 

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن