نادیدنی را دیدنی کنیم

آب زیرزمینی - که تقریباً ۹۹ درصد کل آب شیرین نامنجمد کره زمین را تشکیل می‌دهد و در سراسر جهان توزیع شده است، هر چند نه یکسان - این پتانسیل را دارد که منافع قابل‌توجه اجتماعی، اقتصا...

ادامه مطلب

فصلنامه گفت‎و‌گوی آب؛ شماره 18

وقتی در مورد اخلاقیات در آب حرف می‌زنیم‌ نمی‌توانیم آن را تنها محدود به آب کنیم، بلکه این اخلاقیات کل چرخه آب و نحوه ارتباط این چرخه با زمین و اتمسفر را شامل می شود. مفهوم حوضه آبر...

ادامه مطلب

تغيير اقليم، امنيت آب و غذا

عنوان گزارش:Climate change, water and food securityعنوان به فارسی: تغيير اقليم، امنيت آب و غذانویسنده: Hugh Turral مترجمان: ژاله وزیری و همکاران ناشر: کمیته ملی آبیاری و زهکشی ايرا...

ادامه مطلب