نادیدنی را دیدنی کنیم

آب زیرزمینی - که تقریباً ۹۹ درصد کل آب شیرین نامنجمد کره زمین را تشکیل می‌دهد و در سراسر جهان توزیع شده است، هر چند نه یکسان - این پتانسیل را دارد که منافع قابل‌توجه اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی، از جمله سازگاری با تغییر اقلیم را برای جوامع فراهم سازد.

در حال حاضر آب زیرزمینی نیمی از حجم آب برداشت شده برای استفاده خانگی جمعیت جهان، و حدود ۲۵ درصد از کل آب برداشت شده برای آبیاری - پوشش‌دهنده ۳۸ درصد اراضی آبی جهان را تأمین می‌کند. با این همه، علیرغم اهمیت بسیار زیاد آن، این منبع طبیعی آن گونه که باید، درک نمی‌شود، و در نتیجه، ارزش آن دست کم گرفته شده، مدیریت نادرستی بر آن حاکم بوده و حتی با آن بدرفتاری شده است.

 با توجه به کمیابی رو به رشد آب در بسیاری از بخش‌های جهان، دیگر نمی‌توان به اهمیت آب زیرزمینی بی‌توجه بود و نسبت به ضرورت  مدیریت بخردانه آن، بیش از این غفلت ورزید.

هدف گزارش سال ۲۰۲۲ وضعیت جهانی آب سازمان ملل متحد، جلب توجهات به آب زیرزمینی، و توجه به نقش‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های خاص آن در قلمرو توسعه، مدیریت و حکمرانی منابع آب در سراسر جهان است.

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن