فصلنامه گفت‎و‌گوی آب؛ شماره 18

وقتی در مورد اخلاقیات در آب حرف می‌زنیم‌ نمی‌توانیم آن را تنها محدود به آب کنیم، بلکه این اخلاقیات کل چرخه آب و نحوه ارتباط این چرخه با زمین و اتمسفر را شامل می شود. مفهوم حوضه آبریز، دلالت بر این پیوند بین آب، خاک و جامعه زیستی دارد. اصول و باورهای اخلاقی بازتابی از شیوه‌های فهم آب و درک نحوه استفاده از آن توسط بشر است. فهمیدن آب به عنوان یک کالای اقتصادی که باید آن را خرید و فروش کرد، و به عنوان یک دارایی توسط افراد یا گروه‌های خاصی کنترل و مدیریت شود، بازتابهای اخلاقی متفاوتی نسبت به زمانی که آب به عنوان یک مولفه مهم و اساسی اکوسیستم‌های مشترک که همه انسانها به طرق گوناگون به آن وابسته هستند، درجهت تحقق اصول اخلاقی (مانند حقوق بشرو عدالت اجتماعی و زیست‌محیطی) دارد. در نظر گرفتن توامان ارزش‌های اخلاقی کارایی، انصاف و حفاظت و پایداری می توانند یک پایه و اساس قوی برای مجموعه‌ای از اصول اخلاقی فراهم کنند که بتوان به صورت قاعده‌مند و نظام‌مندی مدیریت آب را هدایت و راهبری کرد. اصول اخلاقی دیگری که بر تعریف و رعایت ارزش‌ها در رویه‌ها و فرایند‌های تصمیم‌گیری در حوزه آب مانند حقوق حکمرانی دموکراتیک، مشارکت فعال، شفافیت، پاسخگویی، همکاری و همراهی دولت و مردم تاکید دارد و پایه‌گذاری می‌شود، مطرح هستند. ‌پیاده‌سازی همه این آرمان‌ها و تعهدات اخلاقی در عمل تحت تاثیر از تعدادی از عوامل قرار می‌گیرند: چه کسانی در فرایند تصمیم گیری مشارکت می‌کنند؟ آیا مشارکت به صورت فعال بوده و در شکل‌گیری گزینه‌های تصمیم‌گیری هم مشارکت می‌کنند یا مشارکت منفعلانه بوده و واکنش به تصمیمات پیشنهادی از قبلا تعیین‌شده می باشد؟ دسترسی به چه نوع اطلاعاتي براي عموم آزاد است؟ چگونه متخصصان با افراد غیر‌حرفه‌ای و عادی ارتباط برقرار می کنند؟ آیا به تنوع فرهنگی و اعتقادات و رفتارهای بومی و سنتی احترام گذاشته می شود؟ و در نهایت، تعادل بین نیازهای توسعه و نیاز به حفظ منابع طبیعی چطور برقرار می‌شود؟

در این شماره از فصلنامه گفت و گوی آب خوانندگان با مطالبی درباره نظام تخصیص آب، واکنش سریع آبخوانها به تغییر اقلیم، چالش ها و فرصت های آبیاری پایدار و مقایسه یارانه برق بخش کشاورزی نسبت به صنعت روبرو خواهند بود.

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن