بحران آبی، مسأله‌ای اجتماعی

اگر شرایط آبی کشور را در یک افق زمانی دراز مدت تحلیل ‌کنیم دو عامل خشکسالی و بحران مدیریت آب را در شکل‌گیری تنش آبی مشاهده می کنیم. با این تفاوت که خشکسالی پدیده جدیدی محسوب نمی‌شو...

ادامه مطلب

فصلنامه "گفت و گوی آب": شماره 6

گفته می‌شود مسئله آب در ایران به شکل فزاینده و عمیقی جدی است. این را می توان از زبان صریح و دردمند زیست‌محیطِ از نفس افتاده و گاهاً فلج‌شده، اقتصادِ شکننده و پرریسک، به خصوص در منا...

ادامه مطلب