مکانیزم‌های ریسک‌سنجی درکشاورزی جهان

  ریسک در مبحث کشاورزی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که بررسی‌های علمی متعددی روی آن صورت گرفته است. ریسک‌های بخش کشاورزی عبارتند از: عدم اطمینان آب و هوا، عدم اطمینان قیمت‌ها، سیاس...

ادامه مطلب

هزینه کل اقتصادی استخراج آبزیرزمینی

عنوان: The Full Economic Cost of Groundwater Extractionعنوان به فارسی: هزینه کل اقتصادی استخراج آب زیرزمینینویسنده: جان استرند (Jon Strand) نهاد تهیه‌کننده: بانک جهانی           تا...

ادامه مطلب

کلاف سردرگم آب

 فاصله میان عرضه و تقاضای آب، پیامدهای آلودگی منابع و افت مداوم سطح آب زیرزمینی، به‌طور روزافزونی گستره و عمق بیشتری پیدا می‌کند. تقریباً روزی نیست که خبر یا خبرهایی درباره خشکی تا...

ادامه مطلب

فصلنامه "گفت و گوی آب": شماره 10

اگر توسعه پایدار را بر سه ستون پایداری زیست‌محیطی، بهره‌وری اقتصادی و برابری اجتماعی استوار کنیم، آب در هر سه وجه مزبور نقش کلیدی و برجسته ای‌ را بازی می‌کند. منابع آب و خدمات وابس...

ادامه مطلب

شش نقد بر فرهنگ سیاست‌گذاری آبدر ایران

حکمرانی بر فرآیند توافق تاکید دارد که تصمیمات با توجه به روابط پیچیده بین تعدادی از بازیگران با اولویتها و سلایق مختلف گرفته‌ شود. در اساس حکمرانی یعنی اینکه کنشگران سیاست‌گذاری به...

ادامه مطلب

معضل اعتماد دوجانبه توسعه

منظور از«معضل اعتماد دوجانبه توسعه» چیست؟ موضوع به ضرورت همکاری نوآور و کارآفرین یا سرمایه‌گذار بر می‌گردد. نوآوران در همه جوامع وجود دارند، اما امکان پیاده‌کردن ایده‌های آن‌ها در ...

ادامه مطلب

اهمیت بهره‌وری در اقتصاد ملی

شواهد و واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تنگنای اقتصاد ایران، سطح نازل بهره‌وری است و بدون حل این مسئله هیچ میزان معقول و قابل حصولی از پس‌انداز داخلی یا وام خارجی نمی‌تواند رشد ق...

ادامه مطلب

راه صحیح توسعه

یکی از باورهای غلطی که ممکن است در کشورهای درحال توسعه نظیر ایران مطرح شود این است که راه توسعه و پیشرفت، تأمین و مصرف بیشتر منابع طبیعی از جمله منابع آب است. در حالی‌که راه صحیح ت...

ادامه مطلب