کاهش برداشت آب زیرزمینی

سیاست ها و ابزارهای کاهش برداشت آب زیرزمینی آب زیرزمینی در بسیاری از کشورها منبع مهم تأمین آب نیازهای کشاورزی و شهری به شمار می‌آید. متأسفانه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی غالبا...

ادامه مطلب

بررسي نقش يارانه‎ها در تخريبمنابع آب زيرزميني؛ شهرستان‎هايانار و رفسنجان

منابع آب زیرزمینی کشور با وجود نقش برجسته و استراتژیکی که در تامین آب بخش‌های مختلف اقتصادی دارد، متاسفانه به دلیل برداشت‌های بی‌رویه به وضعیت بحرانی رسیده است. به طوری که در حال ح...

ادامه مطلب

مدیریت آبخوان به دست جوامع محلی-ارزیابی تجربه آندراپرادش هند

مدیریت منابع آب به دست جوامع محلی به عنوان مکمل، و در برخی موارد به عنوان یک جایگزین برای مدیریت دولتی و مبتنی بر بازار در نظر گرفته می‌شود. تجربه‌های فراوانی درباره شبکه‌های آبیار...

ادامه مطلب