شکل‌گیری نهادهای مدیریت آب

چندین دهه از آغاز حیات رویکردهایی می‌گذرد که تلاش داشته‌اند تا سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های آب و کشاورزی را از انحصار دولت خارج کنند و نقش‌هایی به جامعه در تصمیم‌گیری بدهند. طی ...

ادامه مطلب

گذار از مجن‌زدگی

این پژوهش با هدف شناخت بهتر از ظرفیت‌های محلی در ایران برای رسیدن به مقاصد متناظر با خودتنظیم‌گری، تلاش خواهد کرد تا یکی از تجارب نادر در کشور را بررسی کند؛ تجربه‌ای که در آن، ب...

ادامه مطلب

بینش راهبردی شماره (۹)

اگر برای شناخت نظام بهره‌برداری آب کشاورزی صرفاً به قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها مراجعه کنیم، انتظار خواهیم داشت که آب با شکل و شمایلی یکسان در سرتاسر کشور مورد بهره‌برداری ق...

ادامه مطلب

بینش راهبردی شماره (8)

اندیشکده همواره تلاش داشته تا با بیان نقطه نظرات کارشناسی، ارائه توصیه‌ها و پیشنهادها و در موضوعات کلیدي، به هدایت تصمیمات و تقویت اثربخشی آنها در حوزه آب کمک نماید. بدین منظور،...

ادامه مطلب

تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی

آب زیرزمینی در تأمین نیازهای شرب، بهداشت و غذا و نیز محیط‌زیست در بسیاری از مناطق جهان، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. شدت‌یافتن روند برداشت بیش از اندازه آب زیرزمینی، دولت‌ها را ب...

ادامه مطلب

بینش راهبردی شماره (۷)

حداقل در دو دهه اخیر که موضوع آب زیرزمینی در سطح ملی پررنگتر و به لطف بی توجهی‌ها انکار آن دشوار و دشوارتر شده است، هیچ دوره‌ای از دولت‌ها و مجالس ادعا نداشتند که نسبت به آب‌زیر...

ادامه مطلب

بازنگری تخصیص آب در حوزه درانجیر

برداشت آب بیش از ظرفیت تجدیدپذیری از آبخوان‌ها موجب افت تراز ایستابی آب زیرزمینی شده است. با استمرار اضافه برداشت، میزان آبدهی چاه‌ها نیز کاهش یافته است تا بیش از پیش مشخص شود ف...

ادامه مطلب

بینش راهبردی شماره (۶)

اندیشکده همواره تلاش داشته تا با بیان نقطه نظرات کارشناسی، ارائه توصیه‌ها و پیشنهادها و در موضوعات کلیدي، به هدایت تصمیمات و تقویت اثربخشی آنها در حوزه آب کمک نماید. بدین منظور،...

ادامه مطلب

تکثرگرایی در حقوق آب

محدودیت منابع آب و تشدید آن موجب شکل‌گیری تعارضات گسترده‌ای در بهره‌برداری آب، تعیین نقش‌ها و اختیارات یا نحوه بهره‌مندی از منابع آب می‌شود. به عبارتی دیگر، اگر آب کافی برای همه...

ادامه مطلب