• الف |
 • ب |
 • پ |
 • ت |
 • ث |
 • ج |
 • چ |
 • ح |
 • خ |
 • د |
 • ذ |
 • ر |
 • ز |
 • س |
 • ش |
 • ص |
 • ط |
 • ظ |
 • ع |
 • ف |
 • ق |
 • ک |
 • گ |
 • م |
 • ن |
 • و |
 • ه |
 • ی |
آب زیرزمینی

آب زیرزمینی دارای ویژگی‌های متمایز طبیعی هستند که به طور ذاتی مدیریت موثر و کارآمد آن را پیچیده می‌کند. این پیچیدگی به به سه عامل مرتبط می شود: 1. در واقع، آب زیرزمینی یک منبع زیرزمینی نامرئی است؛ 2. این منبع نرخ جریان نسبتا آهسته دارد و 3. حداقل در اساس، آب زیرزمینی یک پدیده توزیع شده و پراکنده با فرصت  دسترسی آزاد برای همه گروداران، است.

آب و توسعه
آب های فرامرزی
آینده پژوهی
اجتماعی شدن آب
اجماع ملی
ارزش آب
استفاده مجدد از آب
اعتماد
اقتصاد آب