رویکردهای مدرن در برنامه‌ریزیتخصیص آب

  به نسبتی که کمیابی آب در جهان افزایش یافته است، برنامه‌ها و توافقات تخصیص آب اهمیت فزاینده‌ای در حل تعارضات بین‌المللی، ملی و محلی بر سر دسترسی به آب می‌یابد. در حالیکه هدف‌ها و ...

ادامه مطلب

حقوق آب نیازمند رویکردی نو

در بررسی و جمع‎بندی دیدگاههای مکاتب مختلف حقوقی، «حقوق» به عنوان مجموعه قواعد و مقررات، ابزار مهار و بازرسی اجتماعی (مهار قدرتهای ناروا و جلوگیری افراد از کژرویهای اجتماعی) است. عل...

ادامه مطلب

برنامه‌‎ریزی تخصیص آب در حوضه

عنوان: Basin Water Allocation Planning :Principles, Procedures and Approaches for Basin Allocation Planning عنوان به فارسی: برنامه‌‎ریزی تخصیص آب در حوضه نهاد تهیه‌کننده: بانک آسیا...

ادامه مطلب

عدالت اجتماعی و آب

سیاست‌های عدالت اجتماعی در پی افزایش رفاه عمومی از طریق ایجاد فرصت‌های مختلف برای اقشار کم‌درآمد و فقیر، چون ایجاد بستر توسعه فعالیت‌های اقتصادی روستایی، بر منابع آب تأثیرگذار هستن...

ادامه مطلب

آب به عنوان یک کالای اقتصادی

عنوان: Water as an economic good: the value of pricing and the failure of markets عنوان به فارسی: آب به عنوان یک کالای اقتصادی: اهمیت نرخ‌گذاری و شکست بازارها نویسندگان: P. VAN DER...

ادامه مطلب

ارزشگذاری اقتصادی منابع آب درکشاورزی، از دیدگاه بخشی تا یکچشم‌انداز کاربردی در مدیریتمنابع طبیعی

عنوان گزارش: Economic valuation of water resources in agriculture, from the sectoral to a functional perspective of natural resource management. عنوان ترجمه فارسی: ارزشگذاری اقتصاد...

ادامه مطلب

ابزارهای نرخ‌گذاری در راستایمدیریت پایدار آب

عنوان گزارش: Pricing instruments for Sustainable water management عنوان به فارسی: ابزارهای نرخ‌گذاری در راستای مدیریت پایدار آب نهاد تهیه‌کننده: مؤسسه بین‌المللی آب...

ادامه مطلب

مدیریت پایدار منابع آب درکشاورزی

عنوان گزارش: Sustainable Management of Water Resources in Agriculture عنوان به فارسی: مدیریت پایدار منابع آب در کشاورزی نهاد تهیه‌کننده: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ...

ادامه مطلب

بایدها و نبایدهای آب در برنامهششم توسعه؛ نشست تخصصی

لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۵ کل کشور همزمان با روز اجرای برجام توسط رئیس جمهور به مجلس( ۲۷دی ۱۳۹۴) تقدیم شد. تفاوت انتظارت از برنامه‌های توسعه پنج ساله و بویژه برنامه ششم در ن...

ادامه مطلب

کتاب "حقوق مدرن آب، نظریه و عمل"

عنوان کتاب: Modern water rights, Theory and practice عنوان به فارسی: حقوق مدرن آب، نظریه و عمل نهاد تهیه‌کننده: فائو سال انتشار: ۲۰۰۶ تعداد صفحه: ۱۱۶ معرفی کوتاه گفتمان حکمرانی آب...

ادامه مطلب

کتاب "حقوق آب و تخصیص آب، مسائل وچالش‌ها در آسیا"

عنوان گزارش: Water Rights and Water Allocation, Issues and Challenges for Asia عنوان به فارسی: حقوق آب و تخصیص آب، مسائل و چالش‌ها در آسیا نهاد تهیه‌کننده: بانک آسیایی توسعه (ADB) ...

ادامه مطلب