برنامه‌‎ریزی تخصیص آب در حوضه

عنوان:

Basin Water Allocation Planning :Principles, Procedures and Approaches for Basin Allocation Planning

عنوان به فارسی: برنامه‌‎ریزی تخصیص آب در حوضه

نهاد تهیه‌کننده: بانک آسیایی توسعه (ADB)

سال انتشار: 2013

تخصیص آب، فرایند سهم‌بندی یک منبع طبیعی محدود در میان مناطق مختلف و بهره‌برداران رقیب است. این فرایند زمانی ضرورت می‌یابد که توزیع و موجودی طبیعی آب نمی‌تواند نیازهای تمام استفاده‌کنندگان آب را تأمین نماید- از نظر کمیت، کیفیت، زمان‌بندی موجودی، یا قابلیت اطمینان. به بیان ساده، ساز و کار تعیین کسی که می‌تواند آب برداشت کند، چه مقدار می‌تواند بردارد، از چه مکان‌هایی، چه زمان، و به چه منظور را مشخص می‌کند.

به نسبتی که کمیابی آب در سطح جهانی افزایش یافته است، برنامه‌ها و توافق‌های تخصیص آب اهمیت فزاینده‌ای در حل تعارضات بین‌المللی، منطقه‌ای و محلی درباره دسترسی به آب پیدا کرده‌اند. در شرایطی که آب به عامل محدودکننده‌ای برای تولید غذا و رشد اقتصادی تبدیل می‌شود، نهاده‌ای مهم برای تولید نیرو به شمار می‌آید، و اُفت سریع سلامت اکوسیستم‌های آبی، چگونگی تخصیص آب اهمیت فزاینده‌ای یافته است. 

این کتاب رویکردهای مدرن پرداختن به این مسائل را در مقیاس حوضه، به ویژه از طریق تخصیص آب در میان مناطق اداری- سیاسی مورد توجه قرار می‌دهد.

کتاب حاضر در دو بخش سازماندهی شده است. بخش نخست، فلسفه و اجزای کلیدی فرایند تخصیص آب را معرفی، و چارچوب تخصیص آب را در مقیاس حوضه توصیف می‌کند. بخش دوم، توصیف مفصل‌تری درباره برخی از گام‌های کلیدی در پیاده‌سازی چارچوب تخصیص به دست می‌دهد. شامل فصل‌هایی درباره رویکردهای تعیین آب در دسترس برای تخصیص؛ ارزیابی نیازهای محیط‌زیستی، و رویکردهای پیاده‌سازی آنها در قالب برنامه‌های تخصیص؛ و استفاده از مدل‌سازی اقتصادی و ارزیابی‌ها برای پشتیبانی برنامه‌ریزی تخصیص آب است.

 دانلود گزارش

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن