حکمرانی آب در ایران

در ایــران چندین دهـه اسـت کـه منابع آب بـه صــورت بـی‌رویـه و نـاپـایـدار مـورد بــهــره‌بــرداری قــــرار مــی‌گــیــرد. مــــروری بر سیاست‌های کلی و هدف‌های کیفی در سـه دهــه گـ...

ادامه مطلب

فصلنامه «گفت وگوی آب»: شماره 25

حکمرانی آب زیرزمینی را اعمال اقتدار برای پیشبرد کنش جمعی مسئولانه برای بهره‌برداری پایدار و کارآ و حفاظت منبع به نفع بشر و اکوسیستم‌های وابسته تفسیر می‌کنند. بسیاری بر این باورند ک...

ادامه مطلب

نوسازی نظام تخصیص آب زیرزمینی

عنوان کتاب: نوسازی نظام تخصیص آب زیرزمینی، بایسته‌ها و رهنمودها. چاپ اول، 1398. خلاصه برگردانی از: Groundwater Allocation, Managing growing pressures on quantity and quality. OECD,...

ادامه مطلب

رویارویی با چالش حکمرانی آبزیرزمینی

حکمرانی آب زیرزمینی را اعمال اقتدار برای پیشبرد کنش جمعی مسئولانه برای بهره‌برداری پایدار و کارآمد و حفاظت منبع به نفع بشر و اکوسیستم‌های وابسته تفسیر می‌کنند. بسیاری از صاحب‌نظران...

ادامه مطلب

چرا مدیریت آب زیرزمینی ضرورتدارد؟

آب زیرزمینی در بسیاری از کشورها منبع مهم تأمین آب نیازهای کشاورزی و شهری به شمار می‌آید. متأسفانه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی غالباً بدون پایش و فارغ از مقررات کافی صورت می‌گی...

ادامه مطلب

بهره‌برداری و مدیریت تلفیقی آبزیرزمینی و آب سطحی در اراضی آبی

عنوان:Conjunctive use and management of groundwater and surface water within existing irrigation commands: the need for a new focus on an old paradigmعنوان به فارسی: بهره‌برداری و ...

ادامه مطلب

فصلنامه "گفت و گوی آب": شماره 13

توان محدود و مشخص زمین برای تامین نیازهای انسان، از یک طرف و رشد فزایندۀ تقاضا برای فعالیت‌های اقتصادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم نیازمند مصرف این منابع است، تعارض بر سر منابع ط...

ادامه مطلب

حکمرانی آب زیرزمینی، چارچوب‌هایحقوقی و نهادی

عنوان: Groundwater Governance: Legal and Institutional Frameworks عنوان به فارسی: حکمرانی آب زیرزمینی، چارچوب‌های حقوقی و نهادی نویسنده: Kerstin Mechlem نهاد تهیه‌کننده:...

ادامه مطلب

فصلنامه "گفت و گوی آب":شماره 11

ما در کشور فاصله بین عرضه و تقاضا را جدی نگرفتیم و در طی سالیان این شکاف بیشتر و بیشتر شده است. بر این اساس عرضه آب تنها یک طرف ماجراست و طرف دیگر تقاضای آب است که افسارگسیخته پیش‌...

ادامه مطلب

طرح تعادل بخشی در بوته نقد، دهموضوع اطلاع رسانی اثربخش

وزارت نیرو از شروع برنامه چهارم توسعه (1384) در حوزه اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی اقداماتی چون تهیه و پخش پویانمایی (انیمیشن) آموزشی و طرح ملی دانش‌آموزی نجات آب (داناب) را برنامه...

ادامه مطلب

گزارش "پژوهش‌ اجتماعی برای بهبودحکمرانی آب زیرزمینی: مرورمطالعات"

عنوان گزارش: Social research to improve groundwater governance: literature review عنوان فارسی گزارش: پژوهش‌ اجتماعی برای بهبود حکمرانی آب زیرزمینی: مرور مطالعات نویسندگان: Michael ...

ادامه مطلب

فصلنامه "گفت و گوی آب": شماره 4

درباره آب زیرزمینی نادانسته‌ها و کم‌دانسته‌های حکمرانی و مدیریتی بسیار است. تمرکز ما در این فصلنامه بر دلایل کم اثر بودن تدابیر حفاظت از این منابع ارزشمند و استراتژیک در کشورمان در...

ادامه مطلب

گزارش «درک و بهبود حکمرانی آبزیرزمینی»

آب زیرزمینی نقش ارزنده‌ای در تأمین آب بخش‌های شرب، صنعت و کشاورزی ایفا می‌کند. این در صورتی است که در بیشتر مناطق استفاده فزاینده و بدون برنامه‌ریزی از آب زیرزمینی منجر به بروز مسا...

ادامه مطلب