جلسه تحلیل ذینفعان آب

 

روز یکشنبه 15 مهرماه سال 1397 ساعت 15، اندیشکده تدبیر آب ایران میزبان آقای دکتر سعید نوری نشاط بود تا نتایج بررسی های خود در زمینه تحلیل ذینفعان آب را ارائه کند. فرایند تحلیل ذینفعان آب با برگزاری دو کارگاه تحلیل ذینفعان در سال 95 شروع شد.

در آن دو کارگاه برای درک بهتر دست اندرکاران آب کشور، تحلیلی از ذی نفعان مرتبط با آب در کشور در سه سطح، کلان، استانی و محلی (شهرستان، بخش، روستا)، با حضور افراد متنوع و به صورت مشارکتی، انجام شد. در هر سطح معین شد چه نهادهایی با کدام موضوعات و مسائل آب ارتباط دارند(ربط آنها با موضوع نوشته شد) و میزان نفوذ (تصمیم گیری) و نقش آنها (فعالیت آنها) و پتانسیل موجود و نوع مشارکت آنها نیز مشخص گردید.

در این جلسه دکتر نوری نشاط با شناسایی 16 موضوع به تحلیل ربط نهادهای مختلف به آب با اضافه کردن نهادهای خصوصی و دولتی، دانشگاه ورسانه ها به نهادهای بررسی شده در دو کارگاه قبلی، پرداخت و بخشی از نتایج تحلیل خود درباره میزان نقش و نفوذ نهادهای مختلف در سه سطح متفاوت برای هر موضوع را ارائه کرد. وی میزان نقش و نفوذ نهادها در هر موضوع را در نمودارارهای نقش-نفوذ ذینفعان نمایش داد..

دکتر نوری نشاط در این تحلیل نشان داد که در عرصه آب چه نهادهای متعدد و گوناگون، که گاهاً دارای اهداف و منافع متعارض هستند، وجود دارند. ایشان بخشی از تحلیل خود در مورد ارتباط این نهادها با موضوع آب و میزان نقش و نفوذ آنها در مدیریت آب را ارائه کردند. قابل توجه است بازساخت حکمرانی جز با شناخت نقش های این نهادها و وضعیت هماهنگی و ارتباط بین آنها و ایجاد گفت و گو بین آن امکان پذیر نیست. در این تحلیل خلاءهای نهادی در هر موضوع شناسایی شد.

 

 

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن