به سوی چارچوب اصلاح حکمرانی آب

به سوی چارچوب مفهومی و تحلیلی اصلاح حکمرانی آب

مطالب این نوشتار ماحصل بحث‌های سلسله‌واری است که تحت عنوان چیستی، چرایی و چگونگی اصلاح حکمرانی آب در جلسات کارگروه‌ سیاست‌پژوهی اندیشکده تدبیر آب ایران مطرح شد‌ تا شرایط از نظر انسجام مفهومی و نزدیکی دیدگاه‌ها برای ورود به مرحله ارزیابی اجمالی حکمرانی آب در کشور فراهم شود. در چارچوب مفهومی مورد نظر، حکمرانی به مفهوم تنظیم روابط دولت با بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی در نظر گرفته شده است. از این نگاه، غرض روشن‌کردن مفاهیم مرتبط با حکمرانی از نظر نظام‌ سیاسی داخلی و اداره امور یک کشور- با تکیه بر حوزه آب- است. در این رویکرد، توجه به دگرگونی نهاد حکمرانی در مسیر افزایش کارایی آن، اهمیت بسزایی دارد. برای اصلاح یا بهبود نظام حکمرانی و دستیابی به حکمرانی اثربخش، اصلاح قواعد یا ظرفیت حکمرانی در سطوح رسمی کافی نیست و باید به قواعد غیر رسمی و دیگر عوامل مؤثر در پذیرش و تبعیت کلیه کشگران اصلی نیز توجه داشت. در مدل مفهومی مورد نظر اندیشکده، دلایل این توجه را با مراجعه به  مفاهیم سرمایه اجتماعی، سطوح مختلف حکمرانی و ساز و کارهای اعمال تصمیمات تبیین شده است.

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن