مستندسازی تجربه فصلنامه «آب و توسعه»

اندیشکده تدبیر آب ایران در گام نخست خود در راستای مأموریت «بازشناسی و مستندسازی ظرفیت‌ها و تجربه‌ها»، پروژه مستندسازی تجربه فصلنامه «آب و توسعه» را که در فاصله سال‌های 72 تا 83 (ناپیوسته) انتشار می‌یافت، با همکاری «خانه آب ایران» در دستور کار دارد. برنامه‌ریزی پروژه در شهریور 97 انجام شد و تا به امروز، بخشی از فعالیت‌های پروژه کامل شده است.
دومین جلسه گروه مستندسازی تجربه فصلنامه «آب و توسعه»، در روز یکشنبه 13 آبان 97 از ساعت 10 تا 12 در دفتر «خانه آب ایران» برگزار شد. در این جلسه، وضعیت پیشرفت پروژه مورد بررسی قرار گرفت. تدوین فیلم بر اساس مصاحبه‌های انجا‌م‌شده، یکی از فعالیت‌های پروژه است که برنامه ساختاری آن در این جلسه تهیه گردید.

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن