کارگاه «بازآفرینی مهارت‌های گفت‌وگو»

شرایط کنونی مدیریت و حکمرانی آب به یک جا‌به‌جایی در تفکر و رویکردها نیاز دارد. این جابه‌جایی با تعریف درست مسئله در یک فرایند گفت‌و‌گویی در جامعه شروع و بر پایه یادگیری اجتماعی به دنبال تغییر در فرایندها و گفت‌و‌گویی شدن شیوه‌های تصیم‌گیری خواهد بود. مهمترین اصل در این تغییر، گفت‌و‌گو و رویکرد گفت‌وگویی است که مجهز شدن جامعه به مهارت‌های گفت‌وگو از الزامات اساسی تحقق این اصل در تغییر است. از این رو، با تشخیص این ضرورت و با هدف افزایش توانایی جامعه در انجام گفت‌وگو، اندیشکده تدبیر آب ایران و خانواده آب طی همکاری با کانون گفت‌وگوی مؤسسه امام موسی صدر کارگاهی را ویژه متخصصان و دغدغه‌مندان آب کشور را در چهار روز در تیرماه سال 97 در روزهای پنج شنبه و جمعه (14-15 و 21-22 تیرماه) برگزار کردند. شرکت‌کنندگان در این کارگاه مهارت‌های یک گفت‌وگوی اثربخش را در فرایند آموزش عملی تمرین کردند و به توانایی مدیریت یک گفت‌وگو اثربخش مجهز شدند.

در اولین روز کارگاه بیشتر تمرین‌ها بر افزایش همدلی و همکاری توام با افزایش نشاط تمرکز داشت و با شناخت اوليه و متفاوت افراد از همديگر و ايجاد فعالیت‌هایی براي ارتقاء حس همدلي همراه بود. روز دوم روز حيراني بود. به کمک نردبان استنتاج افراد از فرضيات و عادتهاي فكري خود براي قضاوت و ناظر خود بودن مطلع شدند و در دنياي كشف دوباره پديده ها با نگاهي ديگر به کمک نردبان استنتاج وارد شدند. ويژگي اين روز بود كه در طول هفته تا روز سوم کارگاه، شركت كنندگان را درگير  نگه داشت. ديدن، آگاه شدن و بازنگري و بازبيني در نحوه تفسير جهان و پديده ها و درك متفاوت بودن مسير استنتاج افراد از وقايع مشابه، يك نوع كشف حيرت انگيز بود. به قول یکی از دوستان، پا گذاشتن در دنیای خاکستری.

روز سوم کارگاه تمرکز بر درك و دروني كردن تفاوت بين مشاجره و بحث كردن با گفت و گو كردن بود. شاه بيت این روز اين بود كه گفت و گو يك ابزار نيست، بلكه يك جهان بيني، منش و شيوه زيست است. انواع تمرین‌ها برای افزایش مهارت در گفت و گو کردن و فهم تفاوت آن با بحث و جدل کردن انجام شد.

آخرین روز کارگاه نیز در سه بخش اصلی به بررسی کامل اصول گفت وگو، گفت وگوی خلاقانه درباره موضوعات مرتبط با آب و نحوه تداوم کار جمعی افرادی که در کارگاه حضور داشتند، اختصاص یافت.

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن