راه حل آسان برای آب توهم است

دستكم يك دهه است كه صداي كارشناسان در حوزه هاي محيط زيست، كشاورزي، اقتصاد و... درباره كم آبي بلند شده است. بلند شدن صداي كارشناسان موجب شده تا شماري از مقام هاي دولتي هم بيش و كم از كم آبي در كشور حرف بزنند و در خلال گفته هاي شان از لزوم تغيير الگوي مصرف آب سخن بگويند اما اين گفته ها هيچگاه رنگ واقعيت به خود نگرفته و روايت غالب همچنان بر انكار «بحراني بودن وضعيت» استوار است.

حال پرسش اين است سرنوشت تفكري كه هنوز هم تبليغ مي كند «محدوديت منابع آبي نداريم» و مشكل را فقط در چگونگي مصرف خلاصه مي كند ريشه در چه چيزي دارد و چه پيامدهايي براي كشاورزي ايران و در بعدي بزرگتر براي جامعه ايران در پي خواهد داشت؟

براي اين پاسخ به اين پرسش روزنامه اعتماد با :«انوش نوري اسفندياري » که از جمله پژوهشگراني است كه از لزوم تغيير الگوي توسعه در كشور سخن مي گويد گفت و گو کرده است که در ادامه پیش روی شما است.

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن