مدیریت بحران آب با عزم ملی و فرهنگ سازی

پیشرفت زندگی صنعتی و رشد جمعیت، باعث افزایش مصرف آب و به وجود آمدن بحران در بیشتر کشورهای جهان شده است. از این رو صرفه جویی در مصرف، یکی از اصلی ترین دغدغه کشورها برای دوری از خطر کمبود آب است که باید با استفاده بهینه و مدیریت مصرف با این پدیده مبارزه کنند. هر چند کمبود آب یکی از عوامل محدود کننده توسعه فعالیت های اقتصادی در دهه های آینده به شمار می رود.

کمبود ریزش های جوی باعث شده تا ایران به یکی از کشورهای نیمه خشک تبدیل شود که رشد جمعیت و کاهش سرانه آب، توسعه بخش های کشاورزی و صنعت و ... دست اندرکاران بخش آب را بر آن داشته تا برای کنترل مصرف و استفاده بهینه چاره اندیشی کنند. البته در کنار کارهای عملیاتی، فرهنگ سازی برای استفاده از الگوی صحیح مصرف می تواند نقش مهم و تاثیرگذاری داشته باشد.

استفاده مطلوب از آب در ایران هنوز به شکل یک فرهنگ جایگاه خود را در میان افراد جامعه پیدا نکرده است هر چند اقدام هایی که برای تأمین آب انجام شده بیشتر ناظر بر مدیریت تولید و عرضه آب بوده و اصلاح الگوی مصرف در جایگاه پایین تری قرار دارد. از این رو باید فرهنگ الگوی صحیح مصرف در جامعه ترویج شود که این مهم با برنامه ریزی و همکاری تمام نهادها و مردم امکان پذیر خواهد بود.

ادامه مطلب

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن