بازتخصیص خاموش آب

به دلیل محدودیت آبی در ایران و تشدید تقاضا، رقابت بر سر آب در چند دهه اخیر افزایش پیدا کرده و شکلی نامحسوس از بازتخصیص آب بین بخشهای مختلف شرب، صنعت، کشاورزی و محیط زیست صورت گرفته است. در پژوهش حاضر، از این الگوی مبهم و نامحسوس بازتخصیص آب که همراه با عدم اطلاع بهره‌برداران و صاحبان حق صورت گرفته، با عنوان «بازتخصیص خاموش» یاد شده است. اما مسئله بازتخصیص خاموش آب در واقعیت و عمل هنوز مورد پذیرش مسئولین بخش آب کشور به عنوان یک مسئله مهم و کلیدی قرار نگرفته است. پذیرش این مسئله امکان شناخت دقیق آنچه در واقعیت اتفاق افتاده را فراهم می‌سازد و در این صورت میتوان آنرا آسیب شناسی کرد و بر اساس آن نسبت به مدیریت یا حل آن اقدام نمود. اهمیت شناخت، معرفی و برجسته کردن مسئله بازتخصیص خاموش، اندیشکده تدبیر آب را برآن داشت تا پژوهشی با عنوان «بازتخصیص آب کشاورزی و تعارضات ناشی از آن» برای بررسی این مسئله تعریف کند. یافته ها و نتایج این پژوهش پس از یک سال بررسی و تحقیق در حال حاضر نهایی شده و آماده انتشار است که بزودی از طریق تارنمای اندیشکده منتشر خواهد شد.

از این رو، دیروز ششمین نشست هم اندیشی کنشگران ارتباطی آب با هدف ارائه نتایج و یافته‌های این پژوهش به عنوان تازه‌ترین پژوهش انجام شده در اندیشکده تدبیر آب ایران برگزار شد. در این نشست که در روز سه شنبه 14 آبان 1398 برگزار شد، آقایان سروش طالبی اسکندری و سید جلال الدین میرنظامی، پژوهشگران این پژوهش به ارائه یافته های پژوهش در دو بخش نظری و تجربی پرداختند و سپس الگوی شکل گیری بازتخصیص خاموش را در برخی از موارد مطالعاتی پژوهش خود ارائه کردند.
در ادامه، روزنامه نگاران و متخصصان حاضر در جلسه به بحث و گفتگو درباره این موضوع چالشی پرداختند.
 

عنوان دانلودها
94

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن