نظام تدوين برنامه پنج ساله توسعه و طرح يك سوال !

آيا بهتر نيست كه در تدوين برنامه ششم توسعه ، ضمن حفظ تجربه برنامه ريزي جامع ، رويكرد ويژه اي نيز به موضوعات خاص داشته باشيم . موضوعات خاصي كه گره اي از گره هاي توسعه كشور را باز كند و مانعي از پيش پاي پيشرفت كشور بردارد و يا اينكه ايجاد قطب پيشرفت براي كشور كند و موتور محركه پيشرفت كشور شود. موضوعاتي مانند آب ، محيط زيست و موضوعات مكان محوري مانند سواحل خليج فارس و درياي عمان و يا موضوعات اقتصادي مانند صادرات غير نفتي و معدن را مي توان از جمله نمونه هايي براي موضوعات خاص ناميد. آيا در تدوين برنامه توسعه ششم بايد به اينگونه موضوعات رويكردي ويژه داشت ويا اينكه به همه موضوعات رويكرد يكساني بايد اعمال نمود؟
ادامه مطلب

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن